Vaš izbor za sigurnu
zaštitu od požara

Ključ našeg poslovanja leži u usavršavanju, praćenju zakonskih normativa kao i trendova iz oblasti zaštite od požara, čime postižemo vrhunski kvalitet naših usluga.

Naše usluge

Omega Guard d.o.o. je jedini ovlašćeni partner renomirane nemačke kompanije DETECTOMAT i francuske kompanije SD3 za teritoriju: Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Severne Makedonije.
Projektovanje i izvođenje
Vršimo izradu tehničke dokumentacije sistema za automatsko otkrivanje i dojavu požara i tehničku kontrolu postojeće dokumentacije. Takođe vršimo izvođenje sistema za automatsko otkrivanje i dojavu požara .
Servis
Za optimalan rad sistema vršimo usluge preventivnog održavanja i servisa. Garantujemo da su svi delovi originalni i u skladu sa regulativom ZOP.
Kontrolno telo
Kontrolisanje instalacija posebnih sistema i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara. Akreditovani smo od strane ATS-a i posedujemo resenje nadležnog ministarstva za obavljanje poslova kontrolisanja.
Usluga stručnog lica ZOP
Stručni tim inženjera pruža preventivne usluge iz oblasti ZOP-a, koje su vezane za organizovanje i sprovođenje mera zaštite od požara na objektima klijenata.
Neki od naših klijenata
150+
Lokacija zaštićeno od požara
24,000
Postavljenih sigurnosnih uređaja
24/7
Na usluzi

Garancija kvaliteta

Naši uređaji garantuju blagovremenu detekciju i zaštitu od požara, a testirani su u skladu sa najstrožim svetskim standardima sigurnosti.

dc3500 – Novi pojam sigurnosti

Nova dojavna centrala renomiranog nemačkog proizvođača Detectomat. Osnovu sistema čini mikroračunar baziran na Linux operativnom sistemu. Skalabilan sistem, korisnički orjentisan, iako tehnološki sofisticiran – lako se instalira.

Touchscreen

dc3500 poseduje intuitivni panel sa 18 LED status indikatora i 24-bitni kolor touchscreen, rezolucije: 480 x 272 pixel sa pozadinskim LED osvetljenjem.

Jednostavna montaža

Jedinstven dizajn pruža mogućnost brze i jednostavne montaže. Sofisticirana micro-fit bus tehnologija olakšava povezivanje internih komponenata dc3500 sistema.

Izdvojeni proizvodi

Predstavljamo vam neke od proizvoda iz naše ponude. U slučaju da ste zainteresovani možete saznati više o proizvodu klikom na samo ime proizvoda, ili odmah zatražiti ponudu klikom na dugme ispod proizvoda.

Najčešće postavljana pitanja

U slučaju da niste pronašli ono što vas zanima pogledajte više na stranici o nama

Da li mi je potreban sistem za dojavu požara?

Zakon o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 - dr. zakoni) u članu 42, stav 1., propisuje obavezu ugradnje sistema za otkrivanje i dojavu požara za: hotele, robne kuće, tržne centre, bioskope, dečije ustanove, škole, visokoškolske ustanove, ustanove kulture, zdravstvene ustanove, sportske i koncertne dvorane, stadione sa poslovnim prostorom, aerodromske zgrade i visoke objekte.

U istom članu, u stavu 5., se navodi da: “Za objekte koji nisu obuhvaćeni stavom 1. obavezna je izrada procene rizika kojom se utvrđuje potreba za ugradnjom sistema za blagovremeno otkrivanje, dojavu i gašenje požara.”

Ukoliko se radi o ugostiteljskim objektima treba postupati u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu ugostiteljskih objekata od požara ("Sl. glasnik RS", br. 20 od 22. marta 2019.).
Naravno, vlasnik objekta može, bez obzira što ne postoji zakonska obaveza za sistemom za otkrivanje i dojavu požara, da ugradi pomenuti sistem u cilju povećanja sigurnosti imovine i lica u objektu. Treba napomenuti da su premije osugiranja veće ukoliko se primene sve mere zaštite od požara.

Ukoliko imam alarmnu centralu sa detektorima požara da li sam ispunio zakonsku obavezu o posedovanju sistema za dojavu požara?

Nažalost ne. Postojeća zakonska regulativa definiše osnovne elemenate sistema za otkrivanje i dojavu požara a standardizacioni niz SRPS EN 54 zahteve koje pomenuti elementi moraju ispuniti da bi bili deo sistema za otkrivanje i dojavu požara. Svaki od elemenata mora posedovati sertifikat o saobraznosti sa odgovarajućim standardom iz standardizacionog niza SRPS EN 54 i potvrdu odn. sertifikat o usaglašenosti izdatu od strane akreditovanog sertifikacionog tela u Srbiji.

Sistem sa alarmnom(protivprovalnom) centralom na koju su priključeni detektori požara ne ispunjava navedene zahteve pa kao takav ne može predstavljati sistem za otkrivanje i dojavu požara.

Ko može da ugradi sistem za dojavu požara?

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije izdaje rešenje kojom ovlaščuje privredno društvo da se može baviti poslovima izvođenja stabilnih sistema za dojavu požara.

Samo pravna lica koja poseduju takvo rešenje mogu ugrađivati sisteme za otkrivanje i dojavu požara.

Da li moram da imam projekat da bi ugradio sistem za dojavu požara?

Da. Projekat – tehnička dokumentacija mora biti izrađena:

• od strane pravnog lica koje poseduje rešenje Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije da može obavljati poslove izrade projekata stabilnih sistema za dojavu požara i

• odgovornog projektanta koji poseduje licencu za izradu projekata stabilnih sistema za dojavu požara.

Takođe, tehnička dokumentacija mora posedovati saglasnost Ministarstva.

Imam sistem za dojavu požara koje su moje obaveze po zakonu?

Sistem za otkrivanje i dojavu požara se mora održavati u ispravnom stanju i redovno kontrolisati njegov rad.

Kontrolisanje sistema sa izdavanjem Isprave o kontrolisanju može vršiti samo pravno lice akreditovano od strane Akreditacionog tela Srbije i ovlašćeno od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije za obavljanje poslova kontrolisanja.

Zakonski minimum je kontrolisanje sistema na svakih šest meseci: član 44, stav 1., Zakona o zaštiti od požara (“Sl. glasnik RS”, br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 - dr. zakoni”).

Da li mi je potrebano angažovanje pravnog lica za оobavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u objektima druge i treće kategorije?

Član 25. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 - dr. zakoni) i član 6. Pravilnika o bližim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima prve, druge i treće kategorije ugroženosti od požara, propisuje obavezu angažovanja pravnog lica za obavljane poslova organizovanja zaštite od požara na objektima i bliže propisuju uslove koje moraju da ispunjavaju pravna lica da bi mogli da obavljaju te poslove.

Kvalitetno i profesionalno vođenje organizovanja i sprovođenja mera zaštite od požara na objektima dovodi do zaštite ljudi i imovine , i smanjuje rizik od izbijanja požara na minimum.

Kako da znam kojoj kategoriji ugroženosti od požara pripada moj objekat?

Uredbom o razvrstavanju objekata, delatnosti i zemljišta u kategorije ugroženosti od požara (“SL.glasnik RS”, br.76/2010), propisuju se osnovi, merila i uslovi za kategorizaciju objekata, delatnosti i zemljišta prema ugroženosti od požara u zavisnosti od tehnološkog procesa koji se u njima odvija, vrste i količine materijala koji se proizvodi, prerađuje ili skladišti, vrste materijala upotrebljenog za izgradnju objekata, značaja i veličine objekata i vrste biljnog pokrivača.

Rešenje o kategorizaciji donosi Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije republike Srbije.

Kontaktirajte nas

U slučaju bilo kakvih pitanja naš tim je tu da vam pomogne, jer nam je cilj da zaštitimo ono što vam je važno.

    Top envelopephonelocationarrow-right