O nama

Na tržištu se pojavljujemo još 2000 godine kao ''SZR Omega'', a od 2007 godine nastavljamo sa radom kao privredno društvo Omega guard doo. Sedište preduzeća nalazi se u Beogradu na adresi Trg Republike 5, a kontrolno telo , servisni centar i magacinski prostor se nalaze na adresi Dalmatinska 107 , takođe u Beogradu.

Ključ našeg poslovanja leži u usavršavanju, praćenju zakonskih normativa kao i trendova iz oblasti zaštite od požara, čime postižemo vrhunski kvalitet naših usluga. To nam stvara dugoročni cilj i daje nam smernice ka sigurnom uspehu. Višegodišnjom saradnjom sa klijentima, predstavnicima zakonodavnih i inspekcijskih organa, kao i renomiranim svetskim proizvođačima opreme i sistema uspevamo da dođemo do najsavremenijih tehničkih rešenja koja su u funkciji zaštite lica i imovine od požara.

Da bi što bolje imali kontrolu i uvid u naše poslovanje, našu delatnost smo sveli na poslove uvoza, prodaje, projektovanja, izvođenja, kontrolisanja i servisiranja opreme i sistema za automatsku dojavu požara, kao i za poslove pružanja usluga Lica koje je zaduženo za sprovođenje i organizovanje mera zaštite od požara na objektima. Ako se klijent opredeli za nas dobiće celokupan paket koji obuhvata preporuku opreme, priojektovanje,ugradnju sistema,održavanje koje podrazumeva kontrolisanje i servisiranje sistema i opreme .

Čime se bavimo

PROJEKTOVANJE :
Izrada tehničke dokumentacije sistema za automatsko otkrivanje i dojavu požara i tehnička kontrola postojeće dokumentacije. IZVOĐENJE: Izvođenje sistema za automatsko otkrivanje i dojavu požara . Posedujemo Rešenje nadležnog ministarstva za obavljanje ovih poslova

KONTROLNO TELO:
Kontrolisanje instalacija posebnih sistema i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara . Akreditovani smo od strane ATS-a i posedujemo rešenje nadležnog ministarstva za obavljanje poslova kontrolisanja

SERVIS:
Za optimalan rad sistema vršimo usluge preventivnog održavanja i servisa

USLUGA STGRUČNOG LICA ZOP:
Stručni tim inženjera pruža preventivne usluge iz oblasti ZOP-a, koje su vezane za organizovanje i sprovođenje mera zaštite od požara na objektima klijenata. Opis poslova koji obavlja ovo lice mozete videti OVDE. Posedujemo Rešenje nadležnog ministarstva za obavljanje ovih poslova, rešenje možete videti OVDE.

LICENCE IZDATE OD MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA SRBIJE KOJE POSEDUJEMO:

– Rešenje za obavljanje poslova projektovanja i izvođenja posebnih sistema i mera zaštite od požara-Stabilnih sistema za dojavu požara. OVDE
- Rešenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za otkrivanje i dojavu požara OVDE
– Rešenje za obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima II i III kategorije ugroženosti od požara OVDE

ATS AKREDITACIJA
KONTROLISANJE:
- Instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara- OVDE

Najčešće postavljana pitanja

Da li mi je potreban sistem za dojavu požara?

Zakon o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 - dr. zakoni) u članu 42, stav 1., propisuje obavezu ugradnje sistema za otkrivanje i dojavu požara za: hotele, robne kuće, tržne centre, bioskope, dečije ustanove, škole, visokoškolske ustanove, ustanove kulture, zdravstvene ustanove, sportske i koncertne dvorane, stadione sa poslovnim prostorom, aerodromske zgrade i visoke objekte.

U istom članu, u stavu 5., se navodi da: “Za objekte koji nisu obuhvaćeni stavom 1. obavezna je izrada procene rizika kojom se utvrđuje potreba za ugradnjom sistema za blagovremeno otkrivanje, dojavu i gašenje požara.”

Ukoliko se radi o ugostiteljskim objektima treba postupati u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu ugostiteljskih objekata od požara ("Sl. glasnik RS", br. 20 od 22. marta 2019.).

Naravno, vlasnik objekta može, bez obzira što ne postoji zakonska obaveza za sistemom za otkrivanje i dojavu požara, da ugradi pomenuti sistem u cilju povećanja sigurnosti imovine i lica u objektu. Treba napomenuti da su premije osugiranja veće ukoliko se primene sve mere zaštite od požara.

Ukoliko imam alarmnu centralu sa detektorima požara da li sam ispunio zakonsku obavezu o posedovanju sistema za dojavu požara?

Nažalost ne. Postojeća zakonska regulativa definiše osnovne elemenate sistema za otkrivanje i dojavu požara a standardizacioni niz SRPS EN 54 zahteve koje pomenuti elementi moraju ispuniti da bi bili deo sistema za otkrivanje i dojavu požara. Svaki od elemenata mora posedovati sertifikat o saobraznosti sa odgovarajućim standardom iz standardizacionog niza SRPS EN 54 i potvrdu odn. sertifikat o usaglašenosti izdatu od strane akreditovanog sertifikacionog tela u Srbiji.

Sistem sa alarmnom(protivprovalnom) centralom na koju su priključeni detektori požara ne ispunjava navedene zahteve pa kao takav ne može predstavljati sistem za otkrivanje i dojavu požara.

Ko može da ugradi sistem za dojavu požara?

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije izdaje rešenje kojom ovlaščuje privredno društvo da se može baviti poslovima izvođenja stabilnih sistema za dojavu požara. Samo pravna lica koja poseduju takvo rešenje mogu ugrađivati sisteme za otkrivanje i dojavu požara.

Da li moram da imam projekat da bi ugradio sistem za dojavu požara?

Da. Projekat – tehnička dokumentacija mora biti izrađena:

• od strane pravnog lica koje poseduje rešenje Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije da može obavljati poslove izrade projekata stabilnih sistema za dojavu požara i
• odgovornog projektanta koji poseduje licencu za izradu projekata stabilnih sistema za dojavu požara. Takođe, tehnička dokumentacija mora posedovati saglasnost Ministarstva.

Imam sistem za dojavu požara koje su moje obaveze po zakonu?

Sistem za otkrivanje i dojavu požara se mora održavati u ispravnom stanju i redovno kontrolisati njegov rad.

Kontrolisanje sistema sa izdavanjem Isprave o kontrolisanju može vršiti samo pravno lice akreditovano od strane Akreditacionog tela Srbije i ovlašćeno od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije za obavljanje poslova kontrolisanja.

Zakonski minimum je kontrolisanje sistema na svakih šest meseci: član 44, stav 1., Zakona o zaštiti od požara (“Sl. glasnik RS”, br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 - dr. zakoni”).

Da li mi je potrebano angažovanje pravnog lica za оobavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u objektima druge i treće kategorije?

Član 25. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 - dr. zakoni) i član 6. Pravilnika o bližim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima prve, druge i treće kategorije ugroženosti od požara, propisuje obavezu angažovanja pravnog lica za obavljane poslova organizovanja zaštite od požara na objektima i bliže propisuju uslove koje moraju da ispunjavaju pravna lica da bi mogli da obavljaju te poslove.

Kvalitetno i profesionalno vođenje organizovanja i sprovođenja mera zaštite od požara na objektima dovodi do zaštite ljudi i imovine , i smanjuje rizik od izbijanja požara na minimum.

Kako da znam kojoj kategoriji ugroženosti od požara pripada moj objekat?

Uredbom o razvrstavanju objekata, delatnosti i zemljišta u kategorije ugroženosti od požara (“SL.glasnik RS”, br.76/2010), propisuju se osnovi, merila i uslovi za kategorizaciju objekata, delatnosti i zemljišta prema ugroženosti od požara u zavisnosti od tehnološkog procesa koji se u njima odvija, vrste i količine materijala koji se proizvodi, prerađuje ili skladišti, vrste materijala upotrebljenog za izgradnju objekata, značaja i veličine objekata i vrste biljnog pokrivača.

Rešenje o kategorizaciji donosi Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije republike Srbije.

Ko može da pruža usluge obavljanja poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima druge i trece kategorije?

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije izdaje rešenje kojom ovlaščuje privredno društvo da se može baviti poslovima organizovanja zaštite od požara.

Samo pravna lica koja poseduju takvo rešenje mogu obavljati gore pomenute poslove.

Koje su obaveze pravnog lica koje obavlja poslove organizovanja i sprovođenja mera zaštite od požara na objektima?

- sprovodi preventivne mere zaštite od požara utvrđene Zakonom i drugim propisim iz oblasti zaštite od požara

- stara se da se uređaji za otkrivanje i dojavu požara i uređaji za gašenje požara održavaju u ispravnom stanju, u skladu sa tehničkim propisima i uputstvima proizvođača, tako da se obezbedi njihovo nesmetano funkcionisanje, vodeći računa o rokovima koji su utvrđeni propisanim aktima nadležnih inspekcijskih organa (isto važi i za hidrante, panik rasvetu i sl.);

- periodično vrši pregled objekta, i o tome sačini Zapisnik sa predlogom mera zaštite od požara;

- prati propise iz oblasti zaštite od požara, kao i tehnička dostignuća iz te oblasti i, u skladu s tim, predlaže i preduzima potrebne mere unapređenja zaštite od požara;

- predlaže i kontroliše sprovođenje mera i normativa zaštite od požara prilikom adaptacija, rekonstrukcija, popravki i servisiranja koje se vrše u objektima

- jednom godišnje uradi analizu preduzetih mera zaštite od požara sa predlogom neophodnih mera.
Top envelopephonelocation